Kirjallisuutta (päivitetty 13.5.2021)


Tältä sivulta löytyvät blogissa käytetyt lähteet sekä vinkkejä muusta hyödyllisestä luettavasta. Sivu täydentyy jatkuvasti. 

Sivulla on neljä osiota: 

- tieteellisiä lähteitä
- muita lähteitä (mm. ammatillisia kirjoja ja lakeja)
- tositarinoita erityisten lasten ja aikuisten elämästä 
- lastenkirjoja vammaisuudesta / erityisyydestä

Tälle sivulle myös lukijat voivat laittaa kommentteja joko näistä kirjoista tai vinkata muusta aihepiiriin liittyvästä luettavasta.  Voi myös kysellä vinkkejä, jos haluaa luettavaa jostain tietystä aiheesta tai näkökulmasta - jos hyvin käy, niin minä osaan tai sitten joku muu lukija osaa vastata! 


TIETEELLISIÄ LÄHTEITÄAldiss, S., Horstman, M., O’Leary, C., Richardson, A. & Gibson, F. 2009. What is Important to Young Children Who Have Cancer in Hospital? Children & Society 23, 85-98.

Axelin A, Lehtonen L, Pelander T & Salanterä S. 2010. Mothers’ different styles of involvement in preterm infant pain care. The Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 39(4), 415-424.

Baron-Cohen, Simon. 2000. Is Asperger’s syndrome/High-Functioning Autism necessarily a disability?  Development and Psychopathology 12(3), 489–500.

Bekken, Wenche 2013. The role of objects in understanding children's participation in paediatric rehabilitation. Scandinavien Journal of Disability Research (published online 4.4.2013) http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15017419.2012.761155

Christensen, Pia & Prout, Alan. 2002. Working with Ethical Symmetry in Social Research with Children. Childhood, 9(4), 477-497.
 
Clark,  Alison. 2020. ‘Towards a listening ECEC system: valuing slow pedagogy and slow knowledge’ in Moss, P. and Cameron, C. (eds.) Transforming early childhood in England, London: UCL Press and is a free download here https://www.uclpress.co.uk/products/128464

Coyne I. & Cowley S. (2007) Challenging the philosophy of partnership with parents: a grounded theory study. International Journal of Nursing Studies 44(6), 893–904.

Davis, J.M. & Watson, N. 2001. Where Are the Children’s Experiences? Analysing Social and Cultural Exclusion in ‘Special’ and ‘Mainstream’ Schools. Disability & Society 16 (5), 671-687.

Davis, J. & Watson, N. 2000. Disabled children’s rights in every day life:
Problematising notions of competency and promoting self-empowerment. 
The International Journal of Children’s Rights 8 (3), 211-228.

Dindar, Katja. 2017. Researching social interaction in autism: Shifting the focus from 'within individuals' to 'in interaction'. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology, no 106. University of Eastern Finland. Joensuu. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2549-7/

Gillis, A. J. 1989. The effect if play on immobilized children in hospital. International Journal of Nursing Studies 26 (3), 261-269.

Glenn, N., Knight, C., Holt, N. L., & Spence, J. C. 2012. Meanings of play among children. Childhood 20(2), 185-199.

Goodley, Dan & Runswick-Cole, Katherine. 2010. Emancipating play: dis/abled children, development and deconstruction. Disability & Society 25(4), 499–512.

Hatava, P., Olsson, G. & Lagerkranser, M. 2000. Preoperative psychological preparation for children undergoing ENT operations: a comparison of two methods. Paediatric Anaesthesia 10: 477-486.

Higgins, N., MacArthur ,J. & Kelly, B. 2009. Including disabled children at school: is it really as simple as ‘a, c, d’? International Journal of Inclusive Education 13(5), 471-487 

Hänninen, Kaija 2004. kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä. Kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä. Tutkimuksia 147. STAKES. Helsinki.

Jamison, R. N., Winston, C.V. Parris & Maxson, W. S. 1987. Psychological factors influencing recovery from outpatient surgery. Behaviour research and therapy 25(1), 31-37
 
Josselson, Ruthellen. 2004. Nimeämistä, tunkeilua, vallankäyttöä? Toisten elämästä kirjoittamisesta. Teoksessa J.Latvala, E. Peltonen & T. Saresma 2004. Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen, 292–305. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 79. Jyväskylän yliopisto.

Kangasniemi, M. 2007. Monoliittisesta trilogiseen tasa-arvoon. Tasa-arvo hoitotyön etiikan tutkimuksessa. Acta Univ. Oul. D 933. Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto, Oulu. http://herkules.oulu.fi/isbn9789514284793/isbn9789514284793.pdf

Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli (toim.) 2012.
Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Kasvatusalan tutkimuksia -sarja nro 57. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Karlsson, Liisa 2013. Storycrafting method–to share, participate, tell and listen in practice and research. The European Journal of Social & Behavioural Sciences 6, 1109-1117. Artikkeli pdf:nä.

Kautto-Knape, Erja 2012. Oppilasta lamaannuttava kouluvuorovaikutus. Aineistoperustainen teoria. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 438. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/38122/9789513947798.pdf?sequence=1
  
Kelly, B. 2005. Chocolate . . . Makes You Autism’: Impairment, Disability and Childhood Identities. Disability and Society, 20, no. 3: 261–275.

Komulainen, S. 2005. The Contextuality of Children’s Communication Difficulties in Specialist Practice: A Sociological Account. Child Care in Practice, 11, no. 3:357–374.

Komulainen, S. 2007. The Ambiguity of the Child's ‘Voice’ in Social Research. Childhood 14 (1), 11-28.

Kontu, Elina. 2004. Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde – tapaustutkimuksia. Väitöskirja. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Erityispedagogiikka. Helsingin yliopisto, Helsinki. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/sovel/vk/kontu/

Kunz, N. YM. 1996. Therapeutic Play and Bone Maroow Transplantation. Journal of Pediatric Nursing 11 (6), 359-367. 

Kuuttila, Kirsi 2012. Lavatanssiko liikuntaa? Lavatanssi-illan fyysinen aktiivisuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37229# Liikuntapedagogiikan Pro gradu –tutkielma, Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.  

Leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. 2016. Hoitotyön suositus (online). Hoitotyön Tutkimussäätiön asettama työryhmä. Helsinki: Hoitotyön Tutkimussäätiö (viitattu 13.01.2016). Saatavilla: http://www.hotus.fi/leikki-ikaisen-emotionaalinen-tuki-paivakirurgisessa-hoitotyossa-hoitosuositus  

Li, H.C.W. & Lopez, V. 2008. Effectiveness and Appropriateness of Therapeutic Play Intervention in Preparing Children for Surgery: A Randomized Controlled Trial Study. Journal for Specialists in Pediatric Nursing (13)2, 63-73.

Lindblad, B-M., Rasmussen, B.H., & Sandman, P-O. 2005a. Being in tune with oneself, children, and parents: meanings of being a supporter to families with children who disabilities as narrated by parent-selected professionals. Journal of Pediatric Nursing, 20 (3), 214-223.

Lindblad, B-M., Rasmussen, B.H. & Sandman, P-O. 2005b. Being Invigorated in Parenthood: Parents’ Experiences if Being Supported by Professionals When Having a Disabled Child. Journal of Pediatric Nursing, 20 (4), 288-297.

Loijas, Sari. 1994. Rakas rämä elämä. Vammaisten nuorten elämänhallinta ja elämänkulku. Raportteja 155. Stakes. Helsinki.
 
Mandich, A.D., Polatajko, H.J. & Rodger, S. 2003.
Rites of passage: Understanding participation of children with developmental coordination disorder. Human Movement Science 22, (4-5), 583–595. 

Mikkelsen G. & Frederiksen K. 2011. Family-centred care of children in hospital - a concept analysis. Journal of Advanced Nursing 67(5):1152-62. 

Mühlbacher, Sarah & Sutterlüty, Ferdinand 2019. The principle of child autonomy: A rationale for the normative agenda of childhood studies. Global Studies of Childhood, 9(3), 249–260. https://doi.org/10.1177/2043610619860999
 
Mönkkönen, K. 2002. Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 94. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Kuopio. http://www.uku.fi/vaitokset/2002/isbn951-781-933-1.pdf
 
Olli, J. 2012
. Lapsen oikeus tulla kuulluksi kuntoutuksessa. Kuntoutus 35 (3), 17–20. http://www.kuntoutusportti.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2012/olli.pdf


Olli, Johanna. 2019. Pienten ja muuten kuin sanoilla kommunikoivien lasten oma suostumus eli hyväksyntä havainnointi- tai videointitutkimukseen osallistumiseen. Teoksessa Kaisa Vehkalahti ja Niina Rutanen (toim.): Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II, 105–121. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 201. Helsinki.
 

Olli, J., Kauhanen, L. & Arifulla, D. 2014. Sosiaalisen median mahdollisuudet ja haasteet terveysalan koulutuksessa ja terveydenhuollon toiminnassa. Teoksessa L. Kauhanen, K. Heikkilä, J. Koskenniemi & L. Salminen (toim.): Näyttöön perustuva opettaminen ja ohjaaminen vol. 2, 86–102. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:69/2014. Turun yliopisto, Turku. https://utushop.utu.fi/p/1021-nayttoon-perustuva-opettaminen-ja-ohjaaminen-vol-2/   

Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children’s agency in institutional contexts. Disability & Society 27(6),793-807. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2012.679023
(Suomenkielinen lyhennetty ja muokattu versio artikkelista (Tulla kuulluksi omana itsenään – Vammaisten lasten ja nuorten toimijuuden tukeminen) on julkaistu Nuorten elinolot -vuosikirjassa 2014)


Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2014. The habilitation nursing of children with developmental disabilities—beyond traditional nursing practices and principles?  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014, 9: 23106. http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.23106 
Pedro, Iara Chrisitna da Silva; Nascimento, Lucila Castanheira;Poleti, Livia Capelani;  de Lima, Regina Aparecida Garcia; de Mello, Debora Falleiros & Luiz, Flavia Mendonca Rosa. 2008. Revista Latino-America Enfermagem 15(2), 290-297.

Pelander, Tiina. 2008. The Quality of Paediatric Nursing Care - Children’s Perspective. Annales Universitas  Turkuensis D 829. University of Turku, Department of Nursing science. Turku.

Peltola Marja & Moisio Jenni. 2017. Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Verkkojulkaisuja 112.  Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf

Pinniger R., Brown R.F.,Thorsteinsson E.B. & McKinley P. 2012. Argentine tango dance compared to mindfulness meditation and a waiting-list control: A randomized trial for treating depression. Complementary Therapies in Medicine 20 (6), 377—384. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23131367

Rocha, Patrícia Kuerten, do Prado, Marta Lenise & Carraro, Telma Elisa. 2008. Nursing care model for children victims of violence. The Australian Journal of Advanced Nursing 25(3), 80-85.

Salmela, M. 2010. Hospital-related fears and coping strategies in 4-6-year-old children. University of Helsinki, Faculty of Medicine. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6369-5 

Saloviita, T., Leppänen, M., & Ojalammi, U. 2014. Authorship in facilitated communication – an analysis of 11 cases. Augmentative and alternative communication 30 (3), 213–225. 

Saunders, Hannele 2016. Nurses’ readiness for evidence-based practice: implementing the paradigm shift of transforming evidence for clinical practice. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences., no 359. Kuopio. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2167-3/ 

Shields, L., Pratt, J. & Hunter, J. 2006.
Family centred care: a review of qualitative studies. Journal of Clinical Nursing 15(10):1317-23. 

Spitzer, Susan L. 2003a. Using participant observation to study the meaning of occupations of young children with autism and other developmental disabilities. American Journal of Occupational Therapy 57(1), 66–76.

Spitzer, Susan L. 2003b. With and Without Words: Exploring Occupation in Relation to Young Children with Autism. Journal of Occupational Science 10 (2), 67–79.

Tenhunen, Anu. 2008. Hiljaisen tuen tekoja – kertomuksia luokanopettajien keinoista mahdollistaa ryhmään kuulumista. Aikuiskasvatus 4, 288–297. 

Vehkakoski, Tanja. 2000. Vammainen lapsi ammatti-ihmisten asiakirjoissa. Diskurssianalyyttinen tutkimus lausuntojen kielenkäytöstä. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos. Research Reports 71.

Vehkakoski, Tanja. 2003. Object, Problem, or Subject?: A Child with a Disability as Found in Reports of Professionals. Scandinavian Journal of Disability Research 5 (2), 47 - 71.

Vehkakoski, Tanja. 2006. Leimattu lapsuus? Vammaisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten puheessa ja teksteissä. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 297 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13305/9513926990.pdf?sequence=1 

Vehkakoski, Tanja & Rantala, Anja. 2012.Lapsilähtöisyyden ja aikuisjohtoisuuden vuorottelu kuvakommunikointikansiota käyttävän lapsen ja opettajan välisessä kuulumisten kerronnassa. Puhe ja kieli 32(4), 157–181. http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/7621/5896 

Veijola, Arja. 2004. Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön – lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla. Acta Universitatis Ouluensis D, Medica. Oulun yliopisto. Oulu.

Visintainer, M. A. & Wolfer, J. A. 1975. Psychological Preparation for Surgical Patients: The effect on Children’s and Parents’ Stress Responses and Adjustment. Pediatrics 56 (2), 187-202.

Vänskä Nea, Pollari Kirsi ja Sipari Salla. 2016. Lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Työpapereita 94 | 2016. KELA. Kelan tutkimus. Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161355   

Winstone, N., Huntington, C., Goldsack L., Kyrou, E. & Millward, L. 2014. Eliciting rich dialogue through the use of activity-oriented interviews. Childhood, 21(2), 190-206.

Winstone, N., Huntington, C., Goldsack L., Kyrou, E. & Millward, L. 2014. Eliciting rich dialogue through the use of activity-oriented interviews. Childhood, 21(2), pp. 190-206.

 
 

MUITA LÄHTEITÄ


Arvio, M. & Aaltonen, S. 2011. Kehitysvammainen potilaana. Duodecim. Helsinki(Kirja-arvioni tästä Sairaanhoitaja-lehdessä 2012/1)

Hellsten, Tommy. 1996. Ihminen tavattavissa. Kohtaamisen taito. Kirjapaja. Helsinki  

Lindqvist, Martti. 1985. Ammattina ihminen, hoidon etiikasta ja arvoista, Otava. Helsinki. 

Lindqvist, Martti. 1992. Auttajan varjo – pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa. Otava. Helsinki. 

Nightingale, Florence. 1987. Sairaanhoidosta. Alkuperäinen julkaisu (Notes on nursing) 1859. Kolmas suomennettu painos. Suom. Aune Brotherus. SHKS. Helsinki. 


     
     

TARINOITA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ


PERHEEN NÄKÖKULMA
Ahola, S.1999. Iljan äidiksi. WSOY. Juva.
Barnett, Kristine. 2013. Ihmeellinen mieli. Poikani tarina. Otava. Helsinki.
Heinonen, V., Kantoluoto. S., Lehtomäki, R., Lähdemäki, T.,  Paganus, J.,   Sandelin, M. & Lonka, K. 2005. Leijonaemojen tarinat. WSOY. Helsinki.
Iversen Portia, suomentanut Liisa Paakkanen. 2008. Outo poika. WSOY. Helsinki.  
Kerola, K. & Santalahti, S. 2000. Jukka ja Lauri, suljetun maailman pojat. PS-kustannus. Porvoo.
Kreivi-Palosaari, Satu. 2017.Onko joskus nyt? Uuno -pojan filosofiaa. Marketiimi. 
Koponen, Noora. Jos mä oon oikee – Nuutin tarina. Myllylahti oy 2020.
Laukkarinen, L. & Rufenacht, M. 1998. Yhden asian mies – asperger-lapsen kasvu aikuiseksi. Tammi. Helsinki.
Lexhed, Jenny 2009. Kun rakkaus ei riitä: äidin kamppailu lapsensa puolesta. Tammi. Helsinki.
Mattus, M-R. 1989. Linnean tie elämään. WSOY.
Mattus, M-R. 2000. Luopuminen. Linnean matka laitokseen. PS-kustannus.
Mäenpää, Sirkka-Liisa. 2016.Kotiin jo - autistisen poikani tarina. Mediapinta oy.
Scotson, L. 1989. Poikani Doran. WSOY. Juva.
Tikkanen, M. 1998. Sofian oma kirja. MBD-lapsen tarina. Tammi. Helsinki.
Tikkanen, M. 1998. Sofia aikuisena. Elämää MBD:n kanssa. Tammi. Helsinki.

LAPSEN / NUOREN / AIKUISEN OMA NÄKÖKULMA
Alatalo, T. 1999. Olen ja saan sanoa. WSOY. Juva. 
Grandin, Temple 1992. Minun tarinani: ulos autismista. Suomentajaryhmä: Kyllikki Kerola et al. Jyväskylän yliopisto. Oppimateriaaleja 8. Täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä.
Higashida, Naoki. 2016. Miksi minä hypin? Erään pojan ääni autismin hiljaisuudesta. Kustannusosakeyhtiö Sammakko. Turku. 
Hocken, S. 1978. Emma ja minä.  
Johansson, I. 2008. Toinen maailma jonka tunnen. Otava. Helsinki. 
Kreivi-Palosaari, Satu. 2017.Onko joskus nyt? Uuno -pojan filosofiaa. Marketiimi.
Koponen, Noora. Jos mä oon oikee – Nuutin tarina. Myllylahti oy 2020.
Laukkarinen, L. & Rufenacht, M. 1998. Yhden asian mies – Asperger-lapsen kasvu 
aikuiseksi. Tammi. Helsinki.
Murto, P. 1995. Kekkoslapsi: happikaapista puhujanpönttöön. Gummerus. Jyväskylä.
Paso, S. & Mutanen, M. 2009. Ylivilkas lapsi, lennokas aikuinen. BTJ. Helsinki.
Saraste H. & Könkkölä, K. 1996. Huoneekseni tuli maailma. WSOY. Juva.
Williams, D. 1993. Ei kukaan ei missään. WSOY. Helsinki.
Prince-Hughes, Dawn. 2006. Gorillan kosketus: matkani läpi autismin. Basam Books. Helsinki.

LASTENKIRJOJA VAMMAISUUDESTA / ERITYISYYDESTÄ

Avustajakoiran puuhatehtävät (puuhakirja), Invalidiliitto. (också på svenska) (lähinnä liikuntavammaisuus)
Bradman, Tony & Ross, Tony. 1990. Mikko. Kustannus-Mäkelä oy. Karkkila.(Aspergerin oireyhtymä?)
Haanpää-Vesenterä, A. 2015–2017. Vaahteranlehtipoika-sarja (3 kirjaa). Marketiimi.
Haddon, M. 2003. Yöllisen koiran merkillinen tapaus. Otava. Helsinki.
(autismikirjo)
Hayden, Torey. 2005. Pöllöpoika. Otava. Keuruu.(Aspergerin oireyhtymä?)
Kalmari, Sanna & Partanen Ilona. 2015. Leivotaan ihminen (pdf). Norio-keskus.(också på svenska) (ihmisen perimästä ja erilaisuudesta) 
Kulmala, Marianne. 2014. Saku, spesiaali lapsi. Aivoliitto ry. (Aspergerin oireyhtymä)
Kulmala, Marianne. 2015. Rufus, spesiaali lapsi. Aivoliitto ry.(Touretten oireyhtymä)
Linna, Pirkko & Luhtala, Jaakko. 1980. Tuomaskin käy koulua. Arvi A. Karisto oy. Hämeenlinna.(kehitysvammaisuus)
Roodt, Marjan & de Vries, Dea. 1981. Erkki on erilainen. Lasten keskus oy. Helsinki. (kehitysvammaisuus)
Rajaniemi, Tuula-Maija & Pitkäranta, Marjaliisa. 1994. Erja etsii ärrää. Kustannus-Mäkelä oy. Karkkila.


Lisää kirjoja aihepiiristä löytyy Lasten asialla -lehden lukuvinkeistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti