Kirjallisuutta (päivitetty 12.12.2016)


Tältä sivulta löytyvät blogissa käytetyt lähteet sekä vinkkejä muusta hyödyllisestä luettavasta. Sivu täydentyy jatkuvasti. 

Sivulla on kolme osiota: 

- tieteellisiä lähteitä
- muita lähteitä
- tositarinoita erityisten lasten ja aikuisten elämästä

Tälle sivulle myös lukijat voivat laittaa kommentteja joko näistä kirjoista tai vinkata muusta aihepiiriin liittyvästä luettavasta.  Voi myös kysellä vinkkejä, jos haluaa luettavaa jostain tietystä aiheesta tai näkökulmasta - jos hyvin käy, niin minä osaan tai sitten joku muu lukija osaa vastata!


TIETEELLISIÄ LÄHTEITÄ
Aldiss, S., Horstman, M., O’Leary, C., Richardson, A. & Gibson, F. 2009. What is Important to Young Children Who Have Cancer in Hospital? Children & Society 23, 85-98.

Axelin A, Lehtonen L, Pelander T & Salanterä S. 2010. Mothers’ different styles of involvement in preterm infant pain care. The Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 39(4), 415-424.

Baron-Cohen, Simon. 2000. Is Asperger’s syndrome/High-Functioning Autism necessarily a disability?  Development and Psychopathology 12(3), 489–500.

Bekken, Wenche 2013. The role of objects in understanding children's participation in paediatric rehabilitation. Scandinavien Journal of Disability Research (published online 4.4.2013) http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15017419.2012.761155 

Coyne I. & Cowley S. (2007) Challenging the philosophy of partnership with parents: a grounded theory study. International Journal of Nursing Studies 44(6), 893–904.

Davis, J.M. & Watson, N. 2001. Where Are the Children’s Experiences? Analysing Social and Cultural Exclusion in ‘Special’ and ‘Mainstream’ Schools. Disability & Society 16 (5), 671-687.

Davis, J. & Watson, N. 2000. Disabled children’s rights in every day life:
Problematising notions of competency and promoting self-empowerment. 
The International Journal of Children’s Rights 8 (3), 211-228.
Gillis, A. J. 1989. The effect if play on immobilized children in hospital. International Journal of Nursing Studies 26 (3), 261-269.

Glenn, N., Knight, C., Holt, N. L., & Spence, J. C. 2012. Meanings of play among children. Childhood 20(2), 185-199.

Goodley, Dan & Runswick-Cole, Katherine. 2010. Emancipating play: dis/abled children, development and deconstruction. Disability & Society 25(4), 499–512.
Hatava, P., Olsson, G. & Lagerkranser, M. 2000. Preoperative psychological preparation for children undergoing ENT operations: a comparison of two methods. Paediatric Anaesthesia 10: 477-486.

Higgins, N., MacArthur ,J. & Kelly, B. 2009. Including disabled children at school: is it really as simple as ‘a, c, d’? International Journal of Inclusive Education 13(5), 471-487 

Hänninen, Kaija 2004. kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä. Kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä. Tutkimuksia 147. STAKES. Helsinki.

Jamison, R. N., Winston, C.V. Parris & Maxson, W. S. 1987. Psychological factors influencing recovery from outpatient surgery. Behaviour research and therapy 25(1), 31-37

Kangasniemi, M. 2007. Monoliittisesta trilogiseen tasa-arvoon. Tasa-arvo hoitotyön etiikan tutkimuksessa. Acta Univ. Oul. D 933. Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto, Oulu. http://herkules.oulu.fi/isbn9789514284793/isbn9789514284793.pdf

Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli (toim.) 2012. Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Kasvatusalan tutkimuksia -sarja nro 57. Suomen kasvatustieteellinen seura.
 
Kautto-Knape, Erja 2012. Oppilasta lamaannuttava kouluvuorovaikutus. Aineistoperustainen teoria. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 438. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/38122/9789513947798.pdf?sequence=1

Kelly, B. 2005. Chocolate . . . Makes You Autism’: Impairment, Disability and
Childhood Identities. Disability and Society, 20, no. 3: 261–275.

Komulainen, S. 2005. The Contextuality of Children’s Communication Difficulties in Specialist Practice: A Sociological Account. Child Care in Practice, 11, no. 3:357–374.


Kunz, N. YM. 1996. Therapeutic Play and Bone Maroow Transplantation. Journal of Pediatric Nursing 11 (6), 359-367.

Kuuttila, Kirsi 2012. Lavatanssiko liikuntaa? Lavatanssi-illan fyysinen aktiivisuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37229# Liikuntapedagogiikan Pro gradu –tutkielma, Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.  

Leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. 2016. Hoitotyön suositus (online). Hoitotyön Tutkimussäätiön asettama työryhmä. Helsinki: Hoitotyön Tutkimussäätiö (viitattu 13.01.2016). Saatavilla: http://www.hotus.fi/leikki-ikaisen-emotionaalinen-tuki-paivakirurgisessa-hoitotyossa-hoitosuositus  

Li, H.C.W. & Lopez, V. 2008. Effectiveness and Appropriateness of Therapeutic Play Intervention in Preparing Children for Surgery: A Randomized Controlled Trial Study. Journal for Specialists in Pediatric Nursing (13)2, 63-73.

Lindblad, B-M., Rasmussen, B.H., & Sandman, P-O. 2005a. Being in tune with oneself, children, and parents: meanings of being a supporter to families with children who disabilities as narrated by parent-selected professionals. Journal of Pediatric Nursing, 20 (3), 214-223.

Lindblad, B-M., Rasmussen, B.H. & Sandman, P-O. 2005b. Being Invigorated in Parenthood: Parents’ Experiences if Being Supported by Professionals When Having a Disabled Child. Journal of Pediatric Nursing, 20 (4), 288-297.

Loijas, S. 1994. Rakas rämä elämä. Vammaisten nuorten elämänhallinta ja elämänkulku. Raportteja 155. Stakes. Helsinki.
 
Mandich, A.D., Polatajko, H.J. & Rodger, S. 2003. Rites of passage: Understanding participation of children with developmental coordination disorder. Human Movement Science 22, (4-5), 583–595. 

Mikkelsen G. & Frederiksen K. 2011. Family-centred care of children in hospital - a concept analysis. Journal of Advanced Nursing 67(5):1152-62.  

Mönkkönen, K. 2002. Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 94. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Kuopio. http://www.uku.fi/vaitokset/2002/isbn951-781-933-1.pdf
 
Olli, J. 2012. Lapsen oikeus tulla kuulluksi kuntoutuksessa. Kuntoutus 35 (3), 17–20. http://www.kuntoutusportti.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2012/olli.pdf

Olli, J., Kauhanen, L. & Arifulla, D. 2014. Sosiaalisen median mahdollisuudet ja haasteet terveysalan koulutuksessa ja terveydenhuollon toiminnassa. Teoksessa L. Kauhanen, K. Heikkilä, J. Koskenniemi & L. Salminen (toim.): Näyttöön perustuva opettaminen ja ohjaaminen vol. 2, 86–102. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:69/2014. Turun yliopisto, Turku. https://utushop.utu.fi/p/1021-nayttoon-perustuva-opettaminen-ja-ohjaaminen-vol-2/   

Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children’s agency in institutional contexts. Disability & Society 27(6),793-807. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2012.679023

Koko artikkeli Preprint-versiona: https://lastenneurologianhoitajat-yhdistysavain-fi.directo.fi/linkkeja/lanen-jasenten-julkaisuja/

Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2014. The habilitation nursing of children with developmental disabilities—beyond traditional nursing practices and principles?  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014, 9: 23106. http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.23106 

Pedro, Iara Chrisitna da Silva; Nascimento, Lucila Castanheira;Poleti, Livia Capelani;  de Lima, Regina Aparecida Garcia; de Mello, Debora Falleiros & Luiz, Flavia Mendonca Rosa. 2008. Revista Latino-America Enfermagem 15(2), 290-297.

Pelander, Tiina. 2008. The Quality of Paediatric Nursing Care - Childrens Perspective. Annales Universitas  Turkuensis D 829. University of Turku, Department of Nursing science. Turku.

Pinniger R., Brown R.F.,Thorsteinsson E.B. & McKinley P. 2012. Argentine tango dance compared to mindfulness meditation and a waiting-list control: A randomized trial for treating depression. Complementary Therapies in Medicine 20 (6), 377—384. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23131367

Rocha, Patrícia Kuerten, do Prado, Marta Lenise & Carraro, Telma Elisa. 2008. Nursing care model for children victims of violence. The Australian Journal of Advanced Nursing 25(3), 80-85.

Salmela, M. 2010. Hospital-related fears and coping strategies in 4-6-year-old children. University of Helsinki, Faculty of Medicine. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6369-5

Saunders, Hannele 2016. Nurses’ readiness for evidence-based practice: implementing the paradigm shift of transforming evidence for clinical practice. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences., no 359. Kuopio. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2167-3/

Visintainer, M. A. & Wolfer, J. A. 1975. Psychological Preparation for Surgical Patients: The effect on Children’s and Parents’ Stress Responses and Adjustment. Pediatrics 56 (2), 187-202.

Shields, L., Pratt, J. & Hunter, J. 2006. Family centred care: a review of qualitative studies. Journal of Clinical Nursing 15(10):1317-23. 

Tenhunen, A. 2008. Hiljaisen tuen tekoja – kertomuksia luokanopettajien keinoista mahdollistaa ryhmään kuulumista. Aikuiskasvatus 4, 288–297. 

Vehkakoski, T. 2000. Vammainen lapsi ammatti-ihmisten asiakirjoissa. Diskurssianalyyttinen tutkimus lausuntojen kielenkäytöstä. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos. Research Reports 71.

Vehkakoski, T. 2003. Object, Problem, or Subject?: A Child with a Disability as Found in Reports of Professionals. Scandinavian Journal of Disability Research 5 (2), 47 - 71.

Vehkakoski, T. 2006. Leimattu lapsuus? Vammaisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten puheessa ja teksteissä. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 297 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13305/9513926990.pdf?sequence=1 

Vehkakoski, Tanja & Rantala, Anja. 2012.Lapsilähtöisyyden ja aikuisjohtoisuuden vuorottelu kuvakommunikointikansiota käyttävän lapsen ja opettajan välisessä kuulumisten kerronnassa. Puhe ja kieli 32(4), 157–181. http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/7621/5896 

Veijola, Arja. 2004. Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön – lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla. Acta Universitatis Ouluensis D, Medica. Oulun yliopisto. Oulu.
 
 

MUITA LÄHTEITÄ


Arvio, M. & Aaltonen, S. 2011. Kehitysvammainen potilaana. Duodecim. Helsinki(Kirja-arvioni tästä Sairaanhoitaja-lehdessä 2012/1)

Hellsten, Tommy. 1996. Ihminen tavattavissa. Kohtaamisen taito. Kirjapaja. Helsinki  

Lindqvist, Martti. 1985. Ammattina ihminen, hoidon etiikasta ja arvoista, Otava. Helsinki. 

Lindqvist, Martti. 1992. Auttajan varjo – pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa. Otava. Helsinki. 

Nightingale, Florence. 1987. Sairaanhoidosta. Alkuperäinen julkaisu (Notes on nursing) 1859. Kolmas suomennettu painos. Suom. Aune Brotherus. SHKS. Helsinki. 


     

TARINOITA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ


PERHEEN NÄKÖKULMA
Ahola, S.1999. Iljan äidiksi. WSOY. Juva.
Heinonen, V., Kantoluoto. S., Lehtomäki, R., Lähdemäki, T.,  Paganus, J.,   Sandelin, M. & Lonka, K. 2005. Leijonaemojen tarinat. WSOY. Helsinki.
Kerola, K. & Santalahti, S. 2000. Jukka ja Lauri, suljetun maailman pojat. PS-kustannus. Porvoo.
Laukkarinen, L. & Rufenacht, M. 1998. Yhden asian mies – asperger-lapsen kasvu aikuiseksi. Tammi. Helsinki.
Lexhed, Jenny 2009. Kun rakkaus ei riitä: äidin kamppailu lapsensa puolesta. Tammi. Helsinki.
Mattus, M-R. 1989. Linnean tie elämään. WSOY.
Mattus, M-R. 2000. Luopuminen. Linnean matka laitokseen. PS-kustannus.
Scotson, L. 1989. Poikani Doran. WSOY. Juva.
Iversen Portia, suomentanut Liisa Paakkanen. 2008. Outo poika. WSOY. Helsinki.  
Tikkanen, M. 1998. Sofian oma kirja. MBD-lapsen tarina. Tammi. Helsinki.
Tikkanen, M. 1998. Sofia aikuisena. Elämää MBD:n kanssa. Tammi. Helsinki.

LAPSEN / NUOREN / AIKUISEN OMA NÄKÖKULMA
Alatalo, T. 1999. Olen ja saan sanoa. WSOY. Juva. 
Grandin, Temple 1992. Minun tarinani: ulos autismista. Suomentajaryhmä: Kyllikki Kerola et al. Jyväskylän yliopisto. Oppimateriaaleja 8. Täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä.
Hocken, S. 1978. Emma ja minä.  
Johansson, I. 2008. Toinen maailma jonka tunnen. Otava. Helsinki.
Laukkarinen, L. & Rufenacht, M. 1998. Yhden asian mies – Asperger-lapsen kasvu 
aikuiseksi. Tammi. Helsinki.
Murto, P. 1995. Kekkoslapsi: happikaapista puhujanpönttöön. Gummerus. Jyväskylä.
Paso, S. & Mutanen, M. 2009. Ylivilkas lapsi, lennokas aikuinen. BTJ. Helsinki.
Saraste H. & Könkkölä, K. 1996. Huoneekseni tuli maailma. WSOY. Juva.
Williams, D. 1993. Ei kukaan ei missään. WSOY. Helsinki.
Prince-Hughes, Dawn. 2006. Gorillan kosketus: matkani läpi autismin. Basam Books. Helsinki.

KIRJOJA LAPSILLE
Bradman, Tony & Ross, Tony. 1990. Mikko. Kustannus-Mäkelä oy. Karkkila.
Haddon, M. 2003. Yöllisen koiran merkillinen tapaus. Otava. Helsinki.
Hayden, Torey. 2005. Pöllöpoika. Otava. Keuruu
Linna, Pirkko & Luhtala, Jaakko. 1980. Tuomaskin käy koulua. Arvi A. Karisto oy. Hämeenlinna.
Roodt, Marjan & de Vries, Dea. 1981. Erkki on erilainen. Lasten keskus oy. Helsinki.
Rajaniemi, Tuula-Maija & Pitkäranta, Marjaliisa. 1994. Erja etsii ärrää. Kustannus-Mäkelä oy. Karkkila.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti